:: دوره 2، شماره 3 - ( فصلنامه پاییز 1395 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 223-232 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی انگیزش در بیمارستان‌های آموزشی شهر قزوین
رفعت محبی فر، محمود خدابخشیان، سیما رفیعی
چکیده:   (5569 مشاهده)

تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی انگیزش در بیمارستانهای آموزشی شهر قزوین

رفعت محبی فر۱، محمود بخشیان۲، سیما رفیعی۳*

۱. دانشیار، گروه مدیریت سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

۲. کارشناس ارشد، گروه مدیریت سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  قزوین، ایران.

۳. استادیار، گروه مدیریت سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  قزوین، ایران.

* نویسنده مسئول: قزوین، خیابان بابائی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت.

 Email: sima.rafie@gmail.com       

چکیده:

مقدمه: نیروی انسانی از مهم‌ترین منابع تولید و سرمایه اساسی سازمان محسوب می‌شود. راهبرد مدیریت پاداش به تعالی عملکرد این نیروها کمک نموده و نقش مؤثری در جذب و ماندگاری آن‌ها در سازمان‌ها ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم پاداش بر عملکرد کارکنان اداری و پشتیبانی با نقش میانجی انگیزش در مراکز آموزشی- درمانی شهر قزوین در سال ۱۳۹۴ انجام گرفت.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۴ در ۵ بیمارستان عمومی و آموزشی شهر قزوین و در ۳۲۶ نفر از کارکنان بخش‌های اداری، مدیریتی و پشتیبانی این بیمارستانها انجام گردید. پرسشنامه‌های مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناسی کارکنان با ۱۱ سؤال، پاداش سازمانی بر اساس پرسشنامه تحقیق وارونی با ۸ سؤال، انگیزش کارکنان مبتنی بر پرسشنامه دو عاملی هرزبرگ با ۳۷ سؤال و ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس پرسشنامه تحقیق Stephen با ۱۹ سؤال سازماندهی شد. از نرم‌افزارهای SPSS نسخه ۲۳ و LISREL نسخه ۸.۸ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه‌ها از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج مطالعه حاکی از آن بود که پاداش سازمانی (پاداش درونی و بیرونی) بر عامل انگیزش کارکنان بخش‌های اداری، مدیریتی و پشتیبانی اثرگذار می‌باشد. از سویی پاداش سازمانی هم به صورت مستقل و هم با نقش میانجی عامل انگیزش بر عملکرد کارکنان اثر مستقیم و معنادار داشت (0/05≤P).   

بحث و نتیجه‌گیری: تلاش در جهت تأمین عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان در سازمان‌ها مخصوصاً مراکز ارائه دهنده مراقبت سلامت که کارکنان با فشار کاری بالاتری رو به رو هستند، نقش مؤثری در بهبود عملکرد آن‌ها دارد.

واژگان کلیدی: انگیزش، بیمارستان آموزشی، پاداش سازمانی، عملکرد

ارجاع: محبی فر رفعت، بخشیان محمود، رفیعی سیما.  تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی انگیزش در بیمارستان‌های آموزشی شهر قزوین. مجله پژوهش­های سلامت محور ۱۳۹۵؛ ۲(۳): ۲۳۲-۲۲۳.

       

واژه‌های کلیدی: انگیزش، بیمارستان آموزشی، پاداش سازمانی، عملکرد
متن کامل [PDF 816 kb]   (9691 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( فصلنامه پاییز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها