:: دوره 2، شماره 3 - ( فصلنامه پاییز 1395 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 275-287 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوارها در ایران
علی ماهر، شورش مرزنگ، سیدمجتبی حسینی
چکیده:   (1388 مشاهده)

بررسی میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوارها در ایران

علی ماهر۱، شورش مرزنگ۲*، سید مجتبی حسینی۳

۱. استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

۲. کارشناس ارشد، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، تهران، ایران.

۳. استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: آذربایجان غربی، بوکان، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان سردار، مرکز بهداشت بوکان   

تلفن: ۰۴۴۴۶۲۳۳۱۰۰                                   Email: shoralaw_۵۹@yahoo.com     

چکیده:

مقدمه: نابرابری در توزیع منابع بیمارستانی از جمله تخت بیمارستان، اهمیت زیادی در ارائه مطلوب و مناسب خدمات سلامت دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین توزیع تخت بیمارستانی و هزینه خانوار که از شاخص‌های تحلیل وضعیت رفاه اقتصادی و اجتماعی می‌باشد در کشور اجرا شد.

روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی به روش اسنادی و با استفاده از داده‌های ثبت شده هزینه خانوارها سال ۱۳۹۲ در مرکز آمار ایران و همچنین از داده‌های توزیع تخت فعال بستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کل کشور انجام شد. از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، جهت بررسی رابطه توزیع تخت بستری با هزینه خانوار و شاخص ضریب جینی برای سنجش میزان نابرابری توزیع تخت بستری استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ انجام گرفت.

یافته‌ها: بین هزینه خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و توزیع تخت‌های مراقبت ویژه، تخت‌های جراحی و تخت‌های جنرال در استان‌های کشور رابطه مستقیم وجود داشت، اما در خانوارهای روستایی رابطه معنی‌داری دیده نشد. شاخص ضریب جینی برابر ٠/٢٨١ بود که نشان می‌داد برابری تا حد زیادی رعایت شده بود.

بحث و نتیجه‌گیری: اگر تخت بستری ملاک توزیع خدمات بهداشتی- درمانی در نظر گرفته شود، نابرابری در استان‌های کشور تا حدود کمی مشهود است. از طرف دیگر نابرابری در توزیع هزینه‌های سلامت بین خانوارهای روستایی در استان‌های کشور بسیار زیاد است. دولت‌ها باید با افزایش امکانات بهداشتی و درمانی در نقاط محروم و با اختصاص کمک‌های مالی، این نابرابری را کاهش دهند.

واژگان کلیدی: تخت بستری، هزینه خانوارهای شهری، هزینه خانوارهای روستایی، توزیع تخت، نابرابری، شاخص جینی

ارجاع: ماهر علی، مرزنگ شورش، حسینی سید مجتبی‌‌‌.  بررسی میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوارها در ایران. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۵؛ ۲(۳): ۲۸۷-۲۷۵.

واژه‌های کلیدی: تخت بستری، هزینه خانوارهای شهری، هزینه خانوارهای روستایی، توزیع تخت، نابرابری، شاخص جینی
متن کامل [PDF 749 kb]   (467 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( فصلنامه پاییز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها