:: دوره 4، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1397 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 159-167 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقابل حوادث و بلایا
سید حسام سیدین ، ادریس حسن پور ، ابراهیم حسن زاده ، محمدرضا شیخی چمان
چکیده:   (727 مشاهده)
بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقابل حوادث و بلایا
 
سید حسام سیدین۱، ادریس حسن‌پور۲، ابراهیم حسن‌زاده۳، محمدرضا شیخی چمان۴*
 
۱. دانشیار، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
۲. استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
۳. دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
۴. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: تهران، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۸۹۱۲۹                              Email: sheikhy-m@razi.tums.ac.ir              
چکیده:         
مقدمه: بیمارستان‌ها به عنوان یکی از اولین مراکز پذیرش مصدومین به هنگام بروز بلایا، باید از آمادگی لازم برخوردار باشند. پاسخگویی اورژانسی بیمارستان‌ها در مقابله با حوادث و بلایا لازمه‌ موفقیت آن‌ها در ارائه خدمات با کیفیت است. هدف از این مطالعه بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران در مقابله با حوداث و بلایا بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی بود که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۶و در ۱۴ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مطالعه چک لیست استاندارد پاسخگویی اورژانس بیمارستانی طراحی شده توسط سازمان جهانی بهداشت مشتمل بر ۹ بُعد کنترل و فرماندهی، ارتباطات، ایمنی و امنیت، تریاژ، ظرفیت موجی، تداوم خدمات ضروری، منابع انسانی، مدیریت مواد و موجودی، بازیابی و در قالب ۹۰ سؤال بود. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۵ وارد شدند.
یافته­ ها: میانگین پاسخگویی اورژانسی بیمارستان‌های مورد‌ مطالعه در مقابله با حوداث و بلایا‌، ٥٦/٩٣ بود. بیشترین پاسخگویی در زمینه بعد منابع انسانی با میانگین ٦٣/٥٧ و بدترین وضعیت آمادگی مربوط به مدیریت مواد و موجودی بود که تنها ٥٧/٠٣ بود.
بحث و نتیجه‌گیری: برنامه‌ریزی و ارائه چارچوبی مدون و اجرای آن برای مقابله با حوداث و بلایا در تمام بیمارستان ضروری است و نباید از نقش برجسته بیمارستان‌ها در خدمات‌رسانی در مواقع بحران غافل ماند و اولویت آن را در برنامه‌ها و بودجه‌ها در نظر گرفت.

 
واژگان کلیدی: پاسخگویی اورژانسی‌، بیمارستان‌، حوداث و بلایا، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
ارجاع: سیدین سید حسام، حسن‌پور ادریس، حسن‌زاده ابراهیم، شیخی چمان محمدرضا.  بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقابل حوادث و بلایا. مجله پژوهش­های سلامت ‌محور ۱۳۹۷؛ ۴(۲): ۶۷-۱۵۹.
واژه‌های کلیدی: پاسخگویی اورژانسی‌، بیمارستان‌، حوداث و بلایا، دانشگاه علوم پزشکی ایران
متن کامل [PDF 996 kb]   (233 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها