:: دوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 167-176 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال- هالین در بیمارستان آموزشی: یک مطالعه موردی
پیوند باستانی، داوود مصطفایی، جمیل صادقی فر، سمانه کریمی، حجت حمیدی
چکیده:   (3409 مشاهده)

 عوامل تأثیرگذار بر رضایت­مندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال- هالین در بیمارستان آموزشی­: یک مطالعه موردی 

پیوند باستانی١*   ، داوود مصطفایی٢، جمیل صادقی فر٣، سمانه کریمی٤، حجت حمیدی٥

 دریافت مقاله: ٩٤/٠١/٢٥             دریافت مقاله اصلاح شده: ٩٤/٠٨/١٨            پذیرش مقاله: ٩٤/٠٩/٢٥

چکیده

١. استادیار ، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

٢. دانشجوی دکتری­، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

٣.  استادیار­، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

٤. کارشناس ارشد، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

٥. کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

* نویسنده مسؤول: شیراز، خیابان قصردشت، حد فاصل چهار راه ملاصدرا و سه راه برق،‌ دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.

تلفن: 07132340039                           Email:  bastanip@sums.ac.ir  

مقدمه: چالش­ های نظام ­های ارائه خدمت، نیاز به کارکنانی که با انگیزه بیشتر بتوانند عملکرد بهتر و اثربخش­تری داشته باشند را ضروری ساخته است، لذا توجه همه جانبه به رضایت شغلی این کارکنان جهت ارتقای بهره­وری سازمانی امری مسلم تلقی می­ شود. در این پژوهش به بررسی رضایت شغلی کارکنان شاغل در مرکز آموزشی- درمانی شهدای تجریش بر حسب مؤلفه­های پنج گانه مدل اسمیت-کندال- هالین پرداخته شده است.

روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه­ای توصیفی- تحلیلی بود که بر روی ٢٠٠ نفر از کارکنان شاغل که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده در یک بیمارستان آموزشی بزرگ در تهران انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ­ها، پرسشنامه­ای ٢٥ سؤالی بود، روایی صوری و محتوای آن برای سنجش ابعاد رضایت شغلی مناسب تشخیص داده شد. جهت تحلیل داده­ ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه ١٨ و آزمون­ های آماری پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی­داری ٠/٠٥ استفاده گردید.

یافته­ ها: یافته ­ها نشان داد بیشترین میزان میانگین رضایت شرکت­کنندگان مربوط به بُعد رضایت از همکاران با میانگین ٠/٨٧±٤/٠٥ و کمترین میزان میانگین رضایت از بُعد رضایت از حقوق ٠/٧٤±١/٥٤ بود. از سوی دیگر بین رضایت کلی با کلیه ابعاد پنج گانه مدل رابطه معنی­دار و مثبت وجود داشت. علاوه بر این، نتایج حاصل از آنالیز رابطه جنسیت و سن با رضایت شغلی کلی، حاکی از وجود رابطه معنی­دار میان این دو متغیر بود.

بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می ­رسد اصلاح مکانیسم­ های ارائه پاداش در بیمارستان­ ها و استفاده از اهرم­ هایی مثل مدیریت بر مبنای عملکرد بتواند موجب ارتقای انگیزه و عملکرد کارکنان گردد. به علاوه تلاش در جهت تقویت روابط اجتماعی میان همکاران نیز به هر چه بیشتر شدن این رضایت به عنوان یکی از مؤلفه­ های تأثیر گذار مدل اسمیت- کندال- هالین و ارتقای سطح رضایت کلی کارکنان کمک شایانی خواهد کرد.

واژگان کلیدی: بیمارستان آموزشی، مدل کندال اسمیت، کارکنان، رضایت شغلی

ارجاع: باستانی پیوند­، مصطفایی داوود­، صادقی فر جمیل، کریمی سمانه­، حمیدی حجت. عوامل تأثیرگذار بر رضایت­مندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال- هالین در بیمارستان آموزشی­: یک مطالعه موردی.  مجله پژوهش ­های سلامت محور ١٣٩٤؛ ١(٢):١٧٦-١٦٧. 

واژه‌های کلیدی: بیمارستان آموزشی، مدل کندال اسمیت، کارکنان، رضایت شغلی
متن کامل [PDF 736 kb]   (4758 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها