:: دوره 5، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1398 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 151-164 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
حامد زینلی ، افسانه میرزایی ، الناز پورخالویی
چکیده:   (1088 مشاهده)
تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران در
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 

حامد زینلی۱*، افسانه میرزایی۲، الناز پورخالویی۲

۱. دکترای مدیریت دولتی، سازمان مرکزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
۲. کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران
* نویسنده مسئول: رفسنجان، میدان ۲۲ بهمن، دانشگاه ولی‌عصر (عج)
تلفن: ۰۳۴۲۵۷۲۴۷                                        Email: zeinali۵۹@gmail.com               
   چکیده:       

مقدمه: وفاداری کارکنان نسبت به سازمان به عنوان یکی از ارزش‌های ضروری در جهت بقاء و تعالی سازمان محسوب می‌گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۶ بر روی ۲۰۱ کارمند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و ۶۰ مدیر در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. جهت سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر وفاداری کارکنان از دیدگاه کارکنان و مدیران از یک پرسشنامه محقق ساخته ۳۶ سؤالی استفاده گردید. در تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS نسخه ۲۰ وSmart PLS نسخه ۲ استفاده شد.
یافته‌ها: از دیدگاه کارکنان، ضریب مسیر میان وفاداری کارکنان به سازمان با مؤلفه‌های تعهد سازمانی، حمایت و جو سازمانی، مزایای مالی و استقلال و خودمختاری به ترتیب ۰/۴۱۲، ۰/۱۹۲، ۰/۴۶۶ و ۰/۳۲۱ بود که نشان‌دهنده رابطه آماری معنادار بین متغیرها بود. از دید مدیران ضریب مسیر بین وفاداری کارکنان به سازمان با مؤلفه‌های تعهد سازمانی، حمایت و جو سازمانی و شرایط شغلی- سازمانی به ترتیب ۰/۲۶۱، ۰/۴۶۴ و ۰/۴۴۲ بود که نشان دهنده رابطه آماری معنادار بین وفاداری کارکنان به سازمان و مؤلفه‌های ذکر شده بود.
بحث و نتیجه‌گیری: در صورتی که تفکر انتقادی در سازمان وجود داشته باشد و کارکنان نظرات و انتقادات خود را به مدیران مستقیم بیان کنند، از شکاف ادراکی بین مدیران و کارکنان کاسته خواهد شد. این اقدام، سبب وفاداری بیشتر کارکنان به سازمان می‌شود.
 
واژگان کلیدی: وفاداری، کارکنان، مدیران، دانشگاه علوم پزشکی
 
ارجاع: زینلی حامد، میرزایی افسانه، پورخالویی الناز. تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۸؛ ۵(۲): ۶۴-۱۵۱.
واژه‌های کلیدی: وفاداری، کارکنان، مدیران، دانشگاه علوم پزشکی
متن کامل [PDF 1291 kb]   (310 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها