:: دوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 123-132 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سلامت اداری از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان­های آموزشی شهر اصفهان
حانیه سادات سجادی، فرشاد حلاجی، ناصر معروف
چکیده:   (2800 مشاهده)

بررسی سلامت اداری از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان­های آموزشی شهر اصفهان

حانیه­ سادات سجادی١، فرشاد حلاجی٢، ناصر معروف٢*

 دریافت مقاله: ٩٤/٠١/٢٥            دریافت مقاله اصلاح شده: ٩٤/٠٨/١٨             پذیرش مقاله: ٩٤/٠٩/٢٢

١. استادیار، مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصادسلامت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

٢. کارشناس، کمیته پژوهش­های دانشجویان، دانشکده مدیریت و اطلاع ­رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

* نویسنده مسؤول: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع­ رسانی پزشکی.

تلفن: 09162035473                               Email: nasermaroof@gmail.com               

چکیده

مقدمه: ارتقاء سلامت اداری در سازمان­­ های بهداشتی و درمانی یکی از اولویت­ های تحول اداری می ­باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان سلامت اداری بیمارستان­ های آموزشی و استفاده از نتایج آن جهت ارتقای سلامت اداری انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه­ توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی در سال ١٣٩٣ در یازده بیمارستان آموزشی شهر اصفهان انجام گرفت. ٥٥٥ نفر از کارکنان بالینی و غیربالینی با استفاده از روش نمونه­ گیری طبقه­ ای ساده انتخاب و پرسشنامه را تکمیل نمودند. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه­ محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن آزمون شد. پرسشنامه در دو بخش طراحی گردید که بخش اول شامل ٩ سؤال در مورد مشخصات دموگرافیکی افراد مورد مطالعه و بخش دوم شامل ٢٤ سؤال مربوط به سلامت اداری بود که امتیازبندی سؤالات با استفاده از مقیاس ٥ گزینه ­ای لیکرت صورت گرفت. داده­ های جمع ­آوری شده از ٣٩١ پرسشنامه تکمیل شده، با استفاده از نرم­ افزار آماری SPSS نسخه ١٦ و آزمون­ های مقایسه­ میانگین پارامتریک t و آنالیز واریانس تحلیل گردید.

یافته­ ها: بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه زن (٥٦/٥٣%) و بقیه مرد بودند، (٧٦/٤٧%) افراد مورد مطالعه متأهل بودند. میانگین امتیاز سلامت اداری از دیدگاه کارکنان در بیمارستان­ های مورد مطالعه ٢/١١ (کمتر از متوسط) به دست آمد. مهم­ترین عوامل تهدیدکننده­ سلامت اداری تعلق خاطر نداشتن کارکنان به بیمارستان (١/٠٠)، عدم ارائه گزارش تخلف (١/٠٠) و دست­کاری و افشای اطلاعات و مدارک (١/١٩) شناسایی شدند. زنان، افراد کمتر از ٢٥ سال، کارکنان دارای مدرک دکترای حرفه ­ای و کارکنان مجرد نمره بالاتری به سلامت اداری دادند.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به لزوم ارتقای سطح سلامت اداری، اتخاذ تدابیری برای افزایش تعلق­­ خاطر کارکنان به بیمارستان، برقراری سیستم پاسخ گویی و گزارش­ دهی کارآمد و آگاه­ سازی در مورد اهمیت اطلاعات صحیح و انتقال آن­ها جهت افزایش میزان سلامت اداری توصیه می­شود.

واژگان کلیدی: سلامت اداری، کارکنان بالینی، کارکنان غیربالینی، بیمارستان آموزشی، شهر اصفهان

ارجاع: سجادی حانیه ­سادات، حلاجی فرشاد­، معروف ناصر.  بررسی سلامت اداری از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان­های آموزشی شهر اصفهان. مجله پژوهش ­های سلامت محور ١٣٩٤؛ ١(٢): ١٣٢-١٢٣.

                           

واژه‌های کلیدی: سلامت اداری، کارکنان بالینی، کارکنان غیربالینی، بیمارستان آموزشی، شهر اصفهان
متن کامل [PDF 778 kb]   (2291 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها