:: دوره 1، شماره 3 - ( فصلنامه زمستان 1394 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 215-229 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد
پروین منگلیان شهربابکی، جمیله فرخ زادیان، سکینه سبزواری
چکیده:   (2450 مشاهده)

ارزیابی نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد

پروین منگلیان شهربابکی١،٢، جمیله فرخ‌زادیان٣*،‌ سکینه سبزواری٤

 دریافت مقاله:٩٤/٠٨/١٤            دریافت مقاله اصلاح شده:١٠/١٩/ ٩٤              پذیرش مقاله:٩٤/١١/٠٧

١.دانشجوی دکتری‌، دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

٢. مربی، گروه پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک، شهربابک، ایران.

٣.استادیار، گروه بهداشت همگانی، دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٤.استادیار، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

*نویسنده مسؤول: کرمان، بزرگراه هفت باغ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری مامایی رازی.

تلفن:09133926178              Email: farokhzadian2010@yahoo.com         

چکیده:

مقدمه: نظر به اهمیت نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد و به کارگیری این مهم در آینده حرفه‌ای آن‌هاوتأکید بر برنامه‌ریزی‌های آموزشی برای دانشجویان، این مطالعه با هدف ارزیابی نگرش دانشجویان سال آخر پرستاری در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد انجام شد.

روش بررسی:مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به شیوه مقطعی در دانشکده پرستاری و مامایی کرمان در سال ١٣٩٤انجام شد. داده‌هابا استفاده ازنسخه فارسی پرسشنامه استاندارد «آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد» جمع‌آوری شدند. نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام گرفت و ٤٣ دانشجوی سال آخر پرستاری در مطالعه شرکت کردند. ﺑﺮﺍﯼﺗﺠﺰیﻪﻭﺗﺤﻠﯿﻞﺩﺍﺩﻩﻫﺎﺍﺯﻧ‌ﺮﻡ‌‌ﺍﻓﺰﺍﺭSPSS نسخه 20 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد نمره نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد در حد متوسط بود (١/١١±‌٢/٨٠). بیشترین میانگین نمره نگرش مربوط به این گویه بود که عملکرد مبتنی بر شواهد باید جزئی از برنامه درسی کارشناسی پرستاری باشد (١/١٣±‌٣/١٠). نگرشدانشجویان نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد با میزان رضایت از رشته تحصیلی، شرکت در فعالیت‌های پژوهشی همچون تشخیص مشکل قابـل تـحقیق، هـمکاری با طرح پـژوهشی، ارزشیابی گزارش تحقیقات و روش و میـزان دسترسی به شـواهد ارتباط مـعنی‌داری داشت (٠/٠٥>P).

بحث و نتیجه‌گیری: هرچند که نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد در حد متوسط بود؛ ولی با برنامه‌ریزی صحیح آموزشی و اصلاحات در برنامه آموزش دانشجویان پرستاری، می‌توان گام مؤثری در رشد و ارتقاء عملکرد مبتنی بر شواهد برداشت.

واژگان کلیدی: نگرش، عملکرد مبتنی بر شواهد، پرستاری مبتنی بر شواهد، دانشجویان پرستاری

ارجاع: منگلیان شهربابکی پروین، فرخ‌زادیان جمیله، سبزواری سکینه.ارزیابی نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد. مجله پژوهش ­های سلامت محور ١٣٩٤؛ ١(٣): ٢٢٩-٢١٥.

          

واژه‌های کلیدی: نگرش، عملکرد مبتنی بر شواهد، پرستاری مبتنی بر شواهد، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 905 kb]   (649 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 3 - ( فصلنامه زمستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها