:: دوره 2، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1395 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 105-117 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محمد مهدی کیانی، محمد امین بهرامی، راضیه منتظرالفرج، حسین فلاح زاده، مرتضی محمد زاده
چکیده:   (3149 مشاهده)

بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

محمد مهدی کیانی۱، محمدامین بهرامی۲*، راضیه منتظرالفرج۳، حسین فلاح زاده۴، مرتضی محمدزاده۵

۱. دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۲. دانشیار، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

۳. استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

۴. استاد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

۵. دانشجوی دکتری، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: یزد، پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی.

              Email: aminbahrami۱۳۵۹@gmail.com     

مقدمه: بیمارستان مهم‌ترین نهاد در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است که نیازمند نیروی انسانی ماهر، تجهیزات لازم و تسهیلات مناسب می‌باشد، لذا توجه به راهکارهای جدید و هوشمندانه و به کارگیری حداکثر استفاده از توانایی‌های فکری افراد و سازمان جهت افزایش چابکی بیمارستان‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در واقع هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد بود.

روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی - تحلیلی بود که به  صورت مقطعی انجام شد.۳۷۰ نفر از کادر درمانی و اداری با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی با تخصیص متناسب وارد مطالعه گردیدند. در این مطالعه از پرسشنامه‌های هوش سازمانی آلبرخت و چابکی سازمانی استفاده شد. روش تحلیل با استفاده از معادلات ساختاری و با نرم افزار R محاسبه شد.

یافته‌ها: نتایج به دست آمده حاکی از این بود که هوش سازمانی بر چابکی سازمانی با ضریب مسیر۵۳۷ /۰ تأثیر می‌گذارد. میانگین نمره هوش سازمانی بیمارستان‌های مورد بررسی، ۰/۶۶±۲/۲۹و میانگین نمره چابکی سازمانی بیمارستان‌ها ۰/۳۹±۲۹/ ۲ بود. متغیر سن نیز بر هر دو متغیر هوش سازمانی با ضریب مسیر۶۹۳ / ۰و چابکی سازمانی با ضریب مسیر ۵۵/ ۰تأثیر گذار بود.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان داد که می‌توان با افزایش هوشمندی سازمان، زمینه‌های سازمان چابک را فراهم کرد و سازمان را با سرعت بیشتری به اهدافش رساند.

واژگان کلیدی: هوش سازمانی، چابکی سازمانی، بیمارستان‌های آموزشی، کارکنان اداری، کارکنان درمانی

ارجاع: کیانی محمد مهدی، بهرامی محمدامین، منتظرالفرج راضیه، فلاح زاده حسین، محمدزاده مرتضی.  بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۵؛۲(۲): ۱۱۷-۱۰۵.

                  

واژه‌های کلیدی: هوش سازمانی، چابکی سازمانی، بیمارستان‌های آموزشی، کارکنان اداری، کارکنان درمانی
متن کامل [PDF 800 kb]   (1306 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها