:: دوره 2، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1395 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 81-92 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار ازدیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عباس شمس الدینی لری، احمد استا، امید آتش بهار، سالار رمضانی، محمد رضا پوراحمدی، صادق احمدی کشکولی
چکیده:   (3630 مشاهده)

بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمارازدیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عباس شمس الدینی لری١، احمد استا٢، امید آتش بهار٣، سالار رمضانی٢، محمدرضا پوراحمدی٤، صادق احمدی کشکولی١*

دریافت مقاله:٩٤/١٠/٠٤         دریافت مقاله اصلاح شده: ٩٥/٠٣/١٩        پذیرش مقاله: ٩٥/٠٣/٢٧

١.کارشناس ارشد،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌ تهران، تهران، ایران.

٢.کارشناس ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

٣. کارشناس ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

٤.کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران 

*نویسنده مسؤول:تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی.

تلفن:07136203596             Email: Sadeghahmadi1369@yahoo.com                    

مقدمه:در سازمان‌های ارائه کننده مراقبت‌های بهداشتی- درمانی بهبود فرهنگ ایمنی بیمار، اولین گام جهت کاهش خطاهای پزشکی و ارتقای ایمنی بیمار می‌باشد. ﻫﺪف ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، تعیین وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران بود.

روش بررسی:این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی ٣١٠ نفر پرستار که از چهار بیمارستان دانشگاهی شهر تهران به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. داده‌ها با پرسشنامه استاندارد فرهنگ ایمنی بیمار جمع‌آوری گردید. بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک پرستاران و بخش دوم دارای ٤٢ سؤال که ١٢ بُعد فرهنگ ایمنی بیمار را مورد ارزیابی قرار می‌داد، بود. پرسشنامه‌ها به نسبت تعداد پرستاران هر بیمارستان توزیع و توسط پرستاران تکمیل گردید. داده‌ها با استفادهاز آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم‌افزار SPSSنسخه 22 تحلیل شدند.

یافته‌ها:از میان ابعاد مورد بررسی، دو بُعد یادگیری سازمانی (٨١%) و کار تیمی درون واحد‌های بیمارستان (٧٦/١%) دارای وضعیت مطلوبی بودند. کمترین امتیاز به بُعد ارائه بازخورد در رابطه باخطاها (٣٢/٧٥%) مربوط بود. همچنین بین وضعیت فرهنگ ایمنی پرستاران با نوع استخدام و جنسیت آنان ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (٠/٠٥>P).

بحث و نتیجه‌گیری:اقدامات مدیران برای بهبود ایمنی،ارائه بازخورد در رابطه باخطاها،زمینه‌سازی برای تنا‌وب گزارش‌دهی حوادث وتبادل اطلاعات مربوط به بیماردربیمارستان‌های تحت مطالعه جهت ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار ضروری به نظرمی‌رسد.

واژگان کلیدی:ﺍﻳﻤﻨﻲ بیمار، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ،بیمارستان آموزشی، پرستاران

ارجاع: شمس‌الدینی لری عباس، استااحمد، آتش بهار امید، رمضانی سالار، پوراحمدی محمدرضا، احمدی کشکولی صادق.بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمارازدیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله پژوهش­های سلامت محور ١٣٩٥؛ ٢(١): ٩٢-٨١.

واژه‌های کلیدی: ﺍﻳﻤﻨﻲ بیمار، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ، بیمارستان آموزشی، پرستاران
متن کامل [PDF 885 kb]   (1944 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها