نشریه پژوهش های سلامت محور- فرم تعهد نویسندگان
فرم تعهد نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۲/۶ | 

  به نام خدا

 

  سردبیر محترم نشریه "پژوهش های سلامت محور "

 

  باسلام

  احتراما،به پیوست فایل الکترونیکی word) و (pdf از مقاله با عنوان ....................................................................................................... با توجه به اصول مندرج در راهنمای تدوین و ارسال مقاله نشریه "پژوهش های سلامت محور" تهیه و تنظیم شده است برای چاپ در آن نشریه ارسال می گردد، ضمنا موارد زیر تعهد می گردد :

 ۱- این مقاله و یا بخشی از آن پیش از این در هیچ نشریه­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است .

  ۲- این مقاله تنها به منظور بررسی و چاپ به نشریه "پژوهش های سلامت محور" ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی نشریه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد .

  ۳- این مقاله در نتیجه فعالیت های پژوهشی اینجانب و همکاران به شرح جدول ذیل تهیه و تحریر گردیده و حقوق همه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­اند رعایت شده است .

  ۴- در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق پژوهشی و حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ها، سازمان ها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است .

  ۵- در صورتیکه نویسنده مسئول پس از شروع مراحل داوری از چاپ مقاله انصراف حاصل نماید، هزینه داوری حسب اعلام دفتر مجله قابل قبول بوده و پرداخت می‌شود.

  مشخصات نویسندگان مقاله که در آن نویسنده مسئول نیز مشخص شده است به شرح جدول ذیل می باشد:

 

  مشخصات نویسندگان مقاله به ترتیب مندرج در متن مقاله :

 

  نام و نام خانوادگی

  آخرین مدرک تحصیلی

  رتبه علمی

  محل کار

  تلفن همراه

 

  ایمیل آدرس

 

  امضاء

 ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۶

 

 

 

 

 

 

 

 

  * ـ نام ونام خانوادگی، نشانی پستی و ایمیل آدرس نویسنده مسئول:

 

 

  نام ونام خانوادگی نویسنده مسئول :

  تاریخ و امضاء :

 

  لازم به ذکر است این فرم بایستی به صورت اسکن به ایمیل نشریه "پژوهش ‌‌ های سلامت محور" ارسال گردد .

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.115.21.fa
برگشت به اصل مطلب