نشریه پژوهش های سلامت محور- اخبار نشریه
اخبار نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب