نشریه پژوهش های سلامت محور- برای نویسندگان
تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/4 | 

تعارض منافع:

 نویسندگان باید هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند، بدیهی است گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولیکن ارایه آن الزامی است.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.47.42.fa
برگشت به اصل مطلب