نشریه پژوهش های سلامت محور- برای داوران
راهنمای ارزیابی مقاله های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای ارزیابی مقاله های پژوهشی

عنوان مقاله:     ………………………………………………………………….

کد مقاله :  ……………………                                                                                                               

١. آیا عنوان مقاله مناسب است ؟                                                                                         بلی AWT IMAGE           خیرAWT IMAGE

توضیح:                                                                                                                                                        

 ٢. آیا خلاصه بیانگر کل مقاله ( هدف، روش کار، یافته ها و نتیجه گیری) است؟                       بلی AWT IMAGE          خیرAWT IMAGE

توضیح:

٣. آیا واژه های کلیدی مناسب انتخاب شده اند؟                                                                      بلیAWT IMAGE         خیرAWT IMAGE

توضیح:

٤. آیا در مقدمه به مطالعات عمده ای که در این زمینه وجود دارد ارجاع شده است ؟               بلیAWT IMAGE          خیرAWT IMAGE

توضیح:

٥. آیا به لزوم انجام این تحقیق اشاره شده است ؟                                                                 بلیAWT IMAGE         خیرAWT IMAGE

توضیح:

٦. آیا هدف تحقیق به درستی بیان شده است ؟                                                                     بلیAWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

توضیح:

روش تحقیق

٧. آیا توضیح کافی در مورد روش بررسی و جمعیت مورد مطالعه ارائه شده است؟                  بلی AWT IMAGE         خیرAWT IMAGE

٨. آیا روش نمونه گیری و حجم نمونه، براساس اصول آماری تعیین شده اند؟                            بلیAWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

٩. آیا روش اجرای تحقیق به خوبی توصیف شده است؟                                                           بلیAWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

١٠. آیا ملاحظات اخلاقی در مطالعه رعایت شده است؟                                                           بلیAWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

١١. آیا آزمون آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار رفته است؟                                 بلیAWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

توضیحات:

یافته ها

١٢. آیا تجزیه و تحلیل داده ها بصورت صحیح انجام شده است؟                                                بلیAWT IMAGE         خیرAWT IMAGE

١٣. آیا یافته های تحقیق بصورت روشن و کامل در متن آورده شده است؟                                بلی AWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

١٤. آیا نمودارها و جدول ها به نحو صحیح تنظیم و به اندازه کافی گویا هستند؟                         بلی AWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

١٥. آیا تعداد نمودارها و جدول ها متناسب با حجم مقاله است؟                                                بلی AWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

١٦. آیا از بکار بردن روش تحقیق و یا بحث دریافته ها خودداری شده است؟                               بلی AWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

توضیحات :

بحث

١٧. آیا بحث و توجیه منطقی داده ها بدرستی انجام شده است ؟                                             بلیAWT IMAGE         خیرAWT IMAGE

١٨. آیا یافته های این تحقیق با نتایج پژوهشهای مشابه دیگران بدرستی مقایسه شده است؟   بلیAWT IMAGE          خیرAWT IMAGE

١٩. آیا به کاستی های تحقیق اشاره شده است؟                                                                     بلیAWT IMAGE         خیرAWT IMAGE

٢٠. آیا نتیجه گیری مناسبی ارائه شده است؟                                                                          بلی AWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

توضیحات:

منابع

٢١. آیا نگارش و تنظیم منابع مطابق با چهارچوب (Format) مجله می باشد؟                               بلیAWT IMAGE          خیرAWT IMAGE

٢٢. آیا ترتیب منابع با ترتیب آوردن آنها در متن مقاله ها هماهنگ است؟                                        بلیAWT IMAGE         خیرAWT IMAGE

٢٣. آیا از منابع جدید و معتبر استفاده شده است؟                                                                       بلی AWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

٢٤. آیا به کلیه منابع مندرج در فهرست منابع و ماخذ در متن اشاره شده است؟                            بلی AWT IMAGE        خیرAWT IMAGE

توضیحات:

نظریه نهایی داور :

AWT IMAGE    مقاله به صورت کنونی موردتایید و قابل چاپ می باشد

AWT IMAGE    مقاله نیاز به اصلاحات جزئی دارد

AWT IMAGE    مقاله نیاز به اصلاحات کلی دارد

AWT IMAGE    مقاله قابل چاپ نمی باشد

تاریخ و امضاء داور

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر از برگ پیوست استفاده نمایید.

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.51.23.fa
برگشت به اصل مطلب