:: دوره 2، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1395 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 1-13 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سبک مدیریت تعارض مدیران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی محمد مصدق راد، محمد عرب، آرزو موج بافان*
چکیده:   (4118 مشاهده)

بررسی سبک مدیریت تعارض مدیران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

علی محمد مصدق‌راد١، محمد عرب٢، آرزو موج بافان٣*

 دریافت مقاله:٩٤/١١/٢١          دریافت مقاله اصلاح شده:٠٣/٠٥/ ٩٥             پذیرش مقاله:٩٥/٠٣/١١

١. استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

٢. استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

٣. کارشناس ارشد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

*نویسنده مسؤول:تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت.

تلفن:42933006 - 021                                                                                                 Email: arezoomojbafan@yahoo.com

چکیده:

مقدمه: تعارض زیاد در بیمارستان‌ها علاوه بر کاهش رضایت و بهره‌وری کارکنان و افزایش هزینه‌های بیمارستان بر فرآیند درمان بیماران نیز تأثیر منفی دارد. بنابراین، کسب دانش و مهارت‌های لازم مدیریت تعارض برای مدیران بیمارستان‌ها ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی سبک مدیریت تعارض مدیران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

روش بررسی:این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال ١٣٩٤ انجام شد. نمونه پژوهش ٥٦٣ نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی کلیه بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه خود ساخته بر اساس مدل توماس و کیلمان با روایی و پایایی بالا جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSSنسخه 19 در دو سطح آمار توصیفی نظیر محاسبه فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر تست‌های آماری اسپیرمن، رگرسیون و آنالیز واریانس انجام شد.

یافته ­ها: سبک همکاری به عنوان سبک غالب مدیریت تعارض توسط مدیران بیمارستان‌ها استفاده می‌شد. بعد از آن از سبک‌های مصالحه و سازش بیشتر استفاده شدند. بین سبک همکاری در مدیریت تعارض و سطوح مدیریت(٠/٠٣٨P=)، سن (٠/٠١٦P=)، سابقه کاری(٠/٠١٩P= )، سابقه مدیریت(٠/٠٢١P= ) و گذراندن دوره‌های آموزشی مدیریت تعارض (٠/٠٠١P=) رابطه آماری معنادار یافت شد.

بحث و نتیجه‌گیری: ماهیت سازمان‌های بهداشتی و درمانی ایجاب می‌کند که مدیران بیشتر از سبک‌های همکاری، مصالحه و سازش در تعامل با ذی‌نفعان مختلف استفاده کنند. برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب در زمینه مدیریت تعارض نقش به سزایی در کاهش اثرات مخرب تعارض در بیمارستان‌ها دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت تعارض، مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی، بیمارستان‌های آموزشی

ارجاع: مصدق راد علی محمد، عرب محمد، موج بافان آرزو. بررسی سبک مدیریت تعارض مدیران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله پژوهش‌های سلامت محور ١٣٩٥؛ ٢(١): ١٣-١.

واژه‌های کلیدی: مدیریت تعارض، مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی، بیمارستان‌های آموزشی
متن کامل [PDF 869 kb]   (1930 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها