نشریه پژوهش های سلامت محور- فرم تعهد نویسندگان
فرم تعهد نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/16 | 

{ دریافت فایل فرم تعهد نویسندگان }

******************************************************************************

به نام خدا
 

سردبیر محترم نشریه "پژوهش های سلامت محور
 
  باسلام
  احتراما،به پیوست فایل الکترونیکی word) و (pdf از مقاله با عنوان ......................................................................................................................... 
با توجه به اصول مندرج در راهنمای تدوین و ارسال مقاله نشریه "پژوهش های سلامت محور" تهیه و تنظیم شده است برای چاپ در آن نشریه ارسال می گردد،
ضمنا موارد زیر تعهد می گردد
:

۱-این مقاله و یا بخشی از آن پیش از این در هیچ نشریه­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.
۲-این مقاله تنها به منظور بررسی و چاپ به نشریه "پژوهش های سلامت محور" ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی نشریه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
۳-این مقاله در نتیجه فعالیت های پژوهشی اینجانب و همکاران به شرح جدول ذیل تهیه و تحریر گردیده و حقوق همه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته ­اند رعایت شده است.
۴-در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق پژوهشی و حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ها، سازمان ها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است.
۵-در صورتیکه نویسنده مسئول پس از شروع مراحل داوری از چاپ مقاله انصراف حاصل نماید، هزینه داوری حسب اعلام دفتر مجله قابل قبول بوده و پرداخت می‌شود.
  مشخصات نویسندگان مقاله که در آن نویسنده مسئول نیز مشخص شده است به شرح جدول ذیل می باشد:
 
  مشخصات نویسندگان مقاله به ترتیب مندرج در متن مقاله:
 
نام و نام خانوادگی
ORCID
آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی محل کار تلفن همراه  
ایمیل آدرس
 
امضاء
  ۱  
 
         
  ۲  
 
         
  ۳  
 
         
  ۴  
 
         
  ۵  
 
         
  ۶  
 
         
  * ـ نام ونام خانوادگی، نشانی پستی و ایمیل آدرس نویسنده مسئول:
 

 
                                                                                                                                                                          نام ونام خانوادگی نویسنده مسئول:
                                                                                                                                                                           تاریخ و امضاء:

لازم به ذکر است این فرم بایستی به صورت اسکن به ایمیل نشریه "پژوهش‌‌های سلامت محور" ارسال گردد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.115.21.fa
برگشت به اصل مطلب