نشریه پژوهش های سلامت محور- نمونه فرم داوری
راهنمای ارزیابی مقاله های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/29 | 
راهنمای ارزیابی مقاله های پژوهشی
 
عنوان مقاله:     ………………………………………………………………….
کد مقاله :  ……………………            
                                                                                                   
۱. آیا عنوان مقاله مناسب است ؟                                                                                                                           بلی            خیر
توضیح:                                                                                                                                                        
 ۲. آیا خلاصه بیانگر کل مقاله ( هدف، روش کار، یافته ها و نتیجه گیری) است؟                           بلی            خیر
توضیح:
۳. آیا واژه های کلیدی مناسب انتخاب شده اند؟                                                                                            بلی            خیر
توضیح:
۴. آیا در مقدمه به مطالعات عمده ای که در این زمینه وجود دارد ارجاع شده است ؟                 بلی            خیر
توضیح:
۵. آیا به لزوم انجام این تحقیق اشاره شده است ؟                                                                                         بلی            خیر
توضیح:
۶. آیا هدف تحقیق به درستی بیان شده است ؟                                                                                               بلی            خیر
توضیح:
روش تحقیق
۷. آیا توضیح کافی در مورد روش بررسی و جمعیت مورد مطالعه ارائه شده است؟                       بلی            خیر
۸. آیا روش نمونه گیری و حجم نمونه، براساس اصول آماری تعیین شده اند؟                                 بلی            خیر
۹. آیا روش اجرای تحقیق به خوبی توصیف شده است؟                                                                                 بلی            خیر
۱۰. آیا ملاحظات اخلاقی در مطالعه رعایت شده است؟                                                                                       بلی            خیر
۱۱. آیا آزمون آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار رفته است؟                                           بلی            خیر
توضیحات:
یافته ها
۱۲. آیا تجزیه و تحلیل داده ها بصورت صحیح انجام شده است؟                                                               بلی            خیر
۱۳. آیا یافته های تحقیق بصورت روشن و کامل در متن آورده شده است؟                                        بلی            خیر
۱۴. آیا نمودارها و جدول ها به نحو صحیح تنظیم و به اندازه کافی گویا هستند؟                            بلی            خیر
۱۵. آیا تعداد نمودارها و جدول ها متناسب با حجم مقاله است؟                                                             بلی            خیر
۱۶. آیا از بکار بردن روش تحقیق و یا بحث دریافته ها خودداری شده است؟                                     بلی            خیر
توضیحات :
بحث
۱۷. آیا بحث و توجیه منطقی داده ها بدرستی انجام شده است ؟                                                                   بلی            خیر
۱۸. آیا یافته های این تحقیق با نتایج پژوهشهای مشابه دیگران بدرستی مقایسه شده است؟     بلی            خیر
۱۹. آیا به کاستی های تحقیق اشاره شده است؟                                                                                                      بلی            خیر
۲۰. آیا نتیجه گیری مناسبی ارائه شده است؟                                                                                                           بلی            خیر
توضیحات:
منابع
۲۱. آیا نگارش و تنظیم منابع مطابق با چهارچوب (Format) مجله می باشد؟                                           بلی            خیر
۲۲. آیا ترتیب منابع با ترتیب آوردن آنها در متن مقاله ها هماهنگ است؟                                              بلی            خیر
۲۳. آیا از منابع جدید و معتبر استفاده شده است؟                                                                                             بلی            خیر
۲۴. آیا به کلیه منابع مندرج در فهرست منابع و ماخذ در متن اشاره شده است؟                               بلی            خیر
توضیحات:
نظریه نهایی داور :
    مقاله به صورت کنونی موردتایید و قابل چاپ می باشد
    مقاله نیاز به اصلاحات جزئی دارد
    مقاله نیاز به اصلاحات کلی دارد
    مقاله قابل چاپ نمی باشد
تاریخ و امضاء داور
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر از برگ پیوست استفاده نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.132.49.fa
برگشت به اصل مطلب