نشریه پژوهش های سلامت محور- اهداف و زمینه‌ها
هدف و زمینه موضوعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                   هدف و زمینه موضوعی مجله پژوهش‌های سلامت محور                                                                                                           

فصلنامه علمی "پژوهش‌های سلامت محور" مرکز رشد فناوری‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف:

 • نشر نتایج تحقیقات کاربردی در زمینه پژوهش‌های سلامت‌محور
 • مدیریت دانش و بهینه‌سازی و ارتقاء هوش سازمانی در نهادهای آموزشی و خدماتی حوزه بهداشت و سلامت
 • کمک به ارتقای سطح پژوهش های بهداشتی به منظور گسترش مرزهای دانش و تبدیل آنها به محصول
 • ایجاد بستر مناسب برای ارتباط میان پژوهشگران در مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی
 • تلاش برای ارائه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه فناوری‌های محصول‌محور حوزه سلامت
 • اطلاع رسانی در زمینه پژوهش‌های محصول محور، فناوری‌های سلامت و کمک به جلوگیری از فعالیت‌های موازی در کشور

مقاله‌های تحقیقی، مروری، گزارش‌های موردی، یا یادداشت‌های فنی مرتبط با فناوری‌ها و نوآوری‌های کاربردی با عنوان‌های موضوعی در حوزه بهداشت عمومی شامل:

 • بهداشت محیط، محیط زیست و توسعه پایدار
 • بهداشت حرفه‌ای
 • آمار زیستی و اپیدمیولوژی
 • اکولوژی انسانی
 • آموزش بهداشت و خدمات بهداشتی
 • پزشکی اجتماعی
 • سم‌شناسی محیط
 • حشره شناسی پزشکی
 • تغذیه و بهداشت موادغذایی
 • بیوتکنولوژی
 • اقتصاد بهداشت
 • سیاستگذاری سلامت

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب