نشریه پژوهش های سلامت محور- برای نویسندگان
تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/4 | 

تعارض منافع

ضروری دارد نویسندگان هرگونه کمک مالی دریافتی وتعارض منافع احتمالی را گزارش کنند بدیهی است گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولیکن ارایه گزارش آن الزامی است.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.47.40.fa
برگشت به اصل مطلب