Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Health Based Research

نشریه پژوهش های سلامت محورVolume 4, Number 2 (2018-9)


Identification of the Internship Problems of Health Services Management Students from Perspective of the Faculty Members and Educators: A Qualitative Study
شناسایی مشکلات کارآموزی‌های دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دیدگاه اساتید و مربیان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Personality Traits and Cognitive Emotion Regulation Styles in Patients with and without Allergy with Healthy People
مقایسه صفات شخصیت و سبک‌های تنظیم هیجان در بیماران مبتلا و بیماران غیر مبتلابه آلرژی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Hospital Emergency Response Against Disasters Hospitals Of Iran University of Medical Siences: 2017
بررسی میزان پاسخگویی اورژانسی بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقابل حوادث و بلایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Quality of Hospital Services from Patients' Perspective Based on SERVQUAL Model in a Selected Teaching Hospital in Kerman: A Case Study
بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بر اساس مدل سروکوال در یک بیمارستان آموزشی منتخب در شهر کرمان: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Burnout among Primary Health Care Providers in Markazi Province
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در بین ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه سلامت در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Status of Patient Safety Culture from the Perspective of Healthcare Personnel of Teaching Hospitals Affiliated to Alborz University of Medical Sciences
وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2018-6)


Feasibility of Implementation of Performance-based Budgeting in Iran University of Medical Sciences
امکان‌سنجی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of human resources proportion to the volume of services provided in hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences
ارزیابی تناسب نیروی انسانی با حجم خدمات ارائه شده در بیمارستان‌های استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Outsourcing in Hospitals Affiliated with Tehran University of Medical Sciences and Suggested Solutions
چالش‌های برون‌سپاری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارائه راهکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Participatory Teaching of Positive Thinking Skills on Nurses Communication Skills in the Emergency Department of a Teaching Hospital
تأثیر آموزش مشارکتی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر مهارت‌های ارتباطی پرستاران در بخش اورژانس یک بیمارستان آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Technology Assessment of TNK-ase vs. Reteplase in the Treatment of Acute Myocardial Infarction in Iran
ارزیابی فناوری سلامت داروی تنکتپلاز در مقایسه با رتپلاز در درمان بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Policy Analysis of Family Physician Plan and Referral System in Iran Using Policy Analysis Triangle Framework
تحلیل سیاست‌گذاری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ایران با استفاده از چارچوب مثلث تحلیل سیاست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Strategic Planning on Patient Satisfaction: a case study
تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک بر رضایت بیماران: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the Effect of Draught and Dust Amount on the Prevalence of Tuberculosis in Zabol City
بررسی اثر میزان خشکسالی و گرد و غبار بر شیوع بیماری سل در شهرستان زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2018-3)


Evaluation of the Effect of Assertiveness on Personal Resistance with Moderator Role of Staff Maturity in Kerman University of Medical Sciences
بررسی تأثیر جرأت‌ورزی بر مقاومت فردی با توجه به نقش تعدیل‌گر بلوغ کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence Rate and Causes of Neonatal Deaths in Neonatal Intensive Care Units: a case study
بررسی میزان و علل فوت نوزادان در بخش مراقبت ویژه نوزادان: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of Formal and Informal Employment of women on their Quality of Life: a study in Tehran
بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی زنان بر کیفیت زندگی آنان در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Normal Delivery Promotion Policy in Health System Reform of Iran: An Application of Kingdon Multiple Streams Model
تحلیل دستور کارگذاری سیاست ترویج زایمان طبیعی در طرح تحول نظام سلامت ایران: کاربردی از مدل جریانهای چندگانه کینگدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Identity of the Hospital Brand Based on the Capferer Model: A Case Study in Tehran
عوامل موثر بر هویت برند بیمارستانی بر اساس مدل کاپفرر: یک مطالعه موردی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers of Clinical Governance Implementation in Tehran Hospitals
موانع اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان‌های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Charity Hospitals in Tehran: Evidence of Private Sector Participation in the Provision of Health Care
چالش‌های بیمارستان‌های خیریه تهران: شواهدی از مشارکت بخش غیردولتی در ارائه مراقبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Job Success Training on Affective Capital and Flow at Work in Hemophilic Patients
تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی و تجارب اوج این بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2017-12)


The Relationship of Academic Achievement Motivation with Emotional Intelligence and Quality of Life of University Students
بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Accreditation on the Performance of Hospital Emergency Departments
تأثیر اعتباربخشی بر عملکرد اورژانس بیمارستان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Assessment of Human Errors Using SHERPA in the Endodontic Department of Clinic of Dentistry Faculty, Qazvin University of Medical Sciences
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در بخش اندودونتیکس کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از تکنیک SHERPA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Readiness of Teaching Hospitals to Attract Medical Tourists Based On Organization-Oriented Standards of Joint Commission International (JCI): a case study
آمادگی بیمارستان‌های آموزشی برای جذب گردشگران پزشکی بر اساس استاندارد‌های سازمان محورکمیسیون مشترک بین الملل: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Urban Neighborhoods Based on Health, Safety and Environmental Components in Mashhad city
ارزیابی محلات شهری بر اساس مؤلفه‌های سلامتی، ایمنی و زیست‌ محیطی در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Managers' Perceptions of Diversity Dimensions in Crisis Management at Shiraz Teaching Hospitals
بررسی ادراک مدیران از ابعاد تنوع در مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Spatial and Temporal distribution of MS Patients in Kerman
توزیع جغرافیایی بیماران مبتلا به ام.اس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Perspectives of Head Nurses and Managers of Private and Public Hospitals of Tabriz City about Social Responsibility
دیدگاه مدیران و سرپرستاران بیمارستانهای خصوصی و دولتی شهر تبریز در خصوص مسئولیت‌پذیری اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2017-9)


Evaluation of Psychological Empowerment Components in Nurses of Educational Hospitals Affiliated to Sabzevar University of Medical Sciences
ارزیابی مؤلفه‌های توانمندی روانشناختی در پرستاران بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Educational Needs of the Managers of Shiraz Hospitals in relation to Management Skills
شناسایی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستان‌های شیراز در زمینه مهارت‌های مدیریتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Alexithymia and Cognitive Failure with Spiritual Health in Male Students of Ardabil Payam-e Noor University
بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سلامت معنوی در پسران دانشجو در دانشگاه پیام‌نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Health and Perception of Organizational politics in Educational Hospitals of Qazvin University of Medical Sciences
بررسی رابطه سلامت سازمانی با ادراک سیاست‌های سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors in Insurance Deductions in One of the Armed Forces Hospitals in Tehran/ Iran: a case study
بررسی عوامل مؤثر در کسور بیمه‌ای در یکی از بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح شهر تهران: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Justice Perception and Self- efficacy in Staff of a Selected Educational Hospital: a case study
بررسی رابطه‌ بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی منتخب: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Auditing of Tabriz General Dentistry Offices to Assess their Compliance with Licensure Standards in 2016
ممیزی مطب دندان‌پزشکان عمومی شهر تبریز بر اساس استانداردهای مجوز دهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of Strategic planning on hospital employees’ job satisfaction: A case study
تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2017-6)


Role of Cultural Intelligence and Job Satisfaction in Predicting Organizational Commitment of Nurses: a case study
نقش هوش فرهنگی و رضایتمندی شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی پرستاران: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breast Self – examination Predictors based on Precede Model: a study on female active health volunteers in Zarand City
عوامل پیش‌بینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید در زنان داوطلب سلامت فعال شهرستان زرند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Capital and Organizational Learning in the Selected Hospitals of Zabol County
رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستان‌های منتخب شهرستان زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internet addiction and its relationship with anxiety, stress, depression and insomnia in nursing and midwifery students of Bojnourd Islamic Azad University
اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب، استرس، افسردگی و بی خوابی در دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Entrepreneurship and Communications Network in Health Deputy of Ahvaz University of Medical Sciences
رابطه وضعیت کارآفرینی سازمانی و شبکه ارتباطات در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Equity in Geographical Distribution of Medical Specialists in Iran
بررسی عدالت در توزیع جغرافیایی پزشکان متخصص در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Demographic Characteristics of Methamphetamine versus Opioid Users in The Addiction Treatment Center: A Case Study
مقایسه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف‌کنندگان متامفتامین با اپیوئید در مرکز ترک اعتیاد: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Earthquake Preparedness in Teaching Hospitals: a cross-sectional study in Yazd/ Iran
میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستان‌های آموزشی: یک مطالعه مقطعی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2017-3)


The Relationship between Core Competencies and Critical Thinking with regard to the Moderating Role of Mental Maturity: a study on staff of Rafsanjan University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین شایستگی‌های محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیل‌گر بلوغ روانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of Self-care and Health Literacy with Mental Health among Citizens of Tabriz City
بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سلامت با سلامت روانی در بین شهروندان شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Interpersonal Communication Skills and Related Factors in Nursing and Midwifery Students
سنجش مهارت ارتباط بین فردی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Health System Reform Plan on NGOs's Activities in Health Sector
تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در بخش سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Public and Private Health Expenditures on Poverty in developing countries
بررسی تأثیر هزینه‌های عمومی و خصوصی سلامت بر فقر در کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Organizational Health in University Hospitals of Isfahan
بررسی سلامت سازمانی بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Discharge against Medical Advice in patients of a Number of Selected Hospitals
علل ترخیص با میل شخصی توسط بیماران در بیمارستان منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Gestational Diabetes and Factors Affecting it in a Health Care Center
شیوع و عوامل مؤثر بر دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2016-12)


The Relationship between Organizational Commitment and Job Burnout: a study on staff of selected hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان آموزشی منتخب در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Capital and Organizational Indifference among the Central headquarters of Kerman University of Medical Sciences
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Distribution of Hospital Inpatient Beds and Households expenditure in Iran
بررسی میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوارها در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Oral Health-Promoting Behaviors among Elementary School Students Based on BASNEF Model
عوامل مؤثر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دهان و دندان بر اساس مدل بَزْنِف در دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Leadership and Employee Involvement in the Selected Teaching Hospitals Affiliated with Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd
بررسی رابطه رهبری معنوی و درگیری شغلی کارکنان در بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Emergency Medicine Specialist on Performance of the Emergency Department of Kerman Shahid Bahonar Hospital: A Qualitative Study
نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس بیمارستان شهید باهنر کرمان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Organizational Reward on Employee Performance with Mediating Role of Motivation in Teaching Hospitals of Qazvin
تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی انگیزش در بیمارستان‌های آموزشی شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of information management in successful implementation of clinical governance
بررسی نقش مدیریت اطلاعات در اجرای موفقیت‌آمیز حاکمیت بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2016-9)


Performance Evaluation of the Operating Rooms in the Largest Teaching Hospital in South of Iran, before and after Implementation of the Health Care Reform Plan
ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل در بزرگترین مرکز آموزشی- درمانی جنوب کشور قبل و بعد از اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Sense of Coherence between Mothers with Healthy Children and Mothers of Children with Chronic Disease in Kerman
مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودکان سالم و مادران دارای کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Leadership Styles and Spiritual Intelligence of Managers Headquarter units of the Kerman University of Medical Sciences in 2016
بررسی رابطه بین انواع سبک‌های رهبری با هوش معنوی در مدیران واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Self-assessed Health Elderly of Shiraz in 2015
بررسی خود ارزیابی سلامت در میان سالمندان ساکن شهر شیراز در سال ١٣٩٤
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Quality Management on Job Satisfaction of Operating Theatre Department Employees of Valiasr Hospital in Tehran: A Participatory Action Research
تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان بخش اعمال جراحی بیمارستان ولیعصر (عج): "یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between transformational leadership managers and organizational commitment of staff In Tehran University of Medical Sciences
بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiovascular Diseases Risk Factors and the Relationship between Knowledge Level and Preventive Behaviors forCardiovascular Diseases among Women in Kerman
بررسی عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی و ارتباط بین میزان آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری‌های قلبی-عروقی در زنان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Agility in Teaching Hospitals of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2016-6)


The Effects of Occupational Stress on Personnel’s Quality of Life and Desire to Continue Serving in Emergency Operation Center
تأثیر تنش شغلی بر کیفیت زندگی و تمایل به ادامه خدمت پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Safety Culture from the Viewpoint of Nurses of Teaching Hospitals Affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences
بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار ازدیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Needs of Couples Attending in Pre-marriage Counseling classes in Health Center of Kerman
نیازهای آموزشی زوج‌های مراجعه کننده به کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج مرکز بهداشت شهرستان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-care Activities among Women Referred to Health Care Centers in Kerman
بررسی وضعیت خودمراقبتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors in Hospitalization Costs of the Public Hospitals: A Qualitative Study
شناسایی عوامل مؤثر بر تولید هزینه‌های بستری در بیمارستان‌های دولتی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Efficiency of Intensive Care Units Department of Hospitals Affiliated With Yazd University of Medical Sciences: A DEA Approach
بررسی کارایی اقتصادی بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Consumption Pattern and Hospitalization Costs of Elderly Covered by Iran Health Insurance Organization
بررسی الگوی مصرف و هزینه خدمات بستری سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Conflict Management Styles in Tehran University Affiliated Hospitals
بررسی سبک مدیریت تعارض مدیران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2016-3)


The Prevalence of Atrophic Tongue in Patients Referring to Isfahan Health Clinics
بررسی شیوع زبان آتروفیک دربیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Underground Economy on Importing Medicine in Iran
بررسی تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر واردات دارو در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with the Incidence of Medication Errors and Nurses' Refusal to Error Reporting
بررسی عوامل مؤثر بر وقوع خطاهای دارویی و عدم گزارش‌دهی پرستاران بخش‌های بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate of Internet Anxiety among Kerman Dentistry School Students
بررسی میزان اضطراب اینترنتی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Senior Nursing Students' Attitude toward Evidence-Based Practice
ارزیابی نگرش دانشجویان سال آخر رشته پرستاری در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Quantity and Quality of Prenatal Care referred to Maternity and Obstetrics' Facility
ارزیابی کمیت و کیفیت مراقبت‌های ارائه شده به زنان باردار شهری و روستایی مراجعه کننده به زایشگاه‌ها و تسهیلات زایمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Constraints Faced by Medical Sciences Universities in Entering the Second Phase of Health Financial Management Reform: A Qualitative Study
شناسایی محدودیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مسیر ورود به فاز دوم اصلاحات نظام نوین مالی سلامت: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating EQ in Opium Addicts Visiting the Rehabilitation Centers of Rafsanjan University of Medical Sciences
بررسی وضعیت هوش هیجانی در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-12)


The Effective Factors on Staffs` Satisfaction in Accordance with Smith-Kendall-Hullin model in Teaching Hospitals: A Case Study
عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت-کندال- هالین در بیمارستان آموزشی: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting of Factors influencing physical activity in women for the prevention of osteoporosis according the Precede Model
عوامل پیش بینی کننده فعالیت بدنی جهت پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی پرسید در زنان شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Type and Frequency of Snacks Consumption in 3-6-Year-Old Children in Rabor and Baft Cities (2011)
ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان ٦-٣ ساله شهرستان­های بافت و رابر در سال ١٣٩١
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Terminal Life Cost for Patients Admitted in Teaching Hospitals Affiliated with Kerman University of Medical Sciences in 2014
بررسی هزینه­ های مراقبت ­های پایان زندگی بیماران بستری در بیمارستان­ های آموزشی شهر کرمان ١٣٩٢
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Administrative Health Status from the Point of View of Health Workers in Teaching Hospitals in Isfahan
بررسی سلامت اداری از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان­های آموزشی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors R­elated to Treatment Failure in Patients under Methadone Treatment at Drug Rehabilitation Centers
بررسی علل شکست درمان در بیماران تحت درمان با متادون در مراکز ترک سوء مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation Efficiency Hospitals of Kerman Province Using Stochastic Frontier Analysis (SFA) Method, 2007-2011
برآورد کارایی بیمارستان­ های استان کرمان با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی١٣٩٠_١٣٨٦
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Quality of Life among Hem Dialysis and Peritoneal Dialysis Patients in Kerman
کیفیت زندگی بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی؛ مطالعه موردی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-7)


The Estimation of Technical Efficiency of Radiology Wards in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences Using Data Exhaustive Analysis Method: 2006-2010
برآورد کارایی فنی بخش‌های رادیولوژی بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سال­های ۱۳۸۵تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ­ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Level of the Elderly Lifestyle in Shiraz
بررسی سطح سبک زندگی سالمندان شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation barriers, facilitating factors and outcomes of implementing and organizing clinical governance
ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به حاکمیت بالینی، موانع، عوامل تسهیل کننده و پیامدهای این رویکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Assessment of Faculty Libraries Affiliated with Kerman University of Medical Sciences Using Balanced Scorecard Model
ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Hospital Waste Management in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences during the Years 2012- 2013
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان­های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در طی سال­ های ۱۳۹۲- ۱۳۹۱
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Pharmacies in Kerman Province Using Gini Coefficient
بررسی توزیع عادلانه داروخانه ها در استان کرمان با استفاده از ضریب جینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outsourcing of Hospitals Services: Lessons Learned from the Experience
برون‌سپاری خدمات بیمارستانی: درس های یک تجربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of under 5 year's children injury and accident’s mortality causes in Kerman state-2013
بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان زیر ۵ سال در شهرستان کرمان در سال ۱۳۹۱
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles